UPUTE ZA PREDAVAČE

Trajanje usmenih izlaganja

Prema planu i programu.

VRIJEME IZLAGANJA

Molimo za pridržavanje vremena izlaganja.

Jezik za usmena izlaganja

Hrvatski ili engleski.

Jezik prezentacije

Engleski.

Upute za izradu prezentacija

• Na Kongresu će se koristiti PC računala. Prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu.
• Možete koristiti sljedeći PREDLOŽAK.
• Dopušteni formati su: .ppt i .pptx.
• Video zapisi: video zapise je potrebno komprimirati. Postoji mnogo formata i kodeka, no preporučamo .mp4 video – H.264 video i AAC audio (MPEG-4 AVC) formate. Ostali formati koji se mogu koristiti: .mpg, .wmv i .avi.
• Format LCD projektora: standardni format projektora u kongresnoj dvorani je 4:3.
• Predavači se mole da radi provjere ispravnosti medij s predavanjem predaju tehničaru Kongresne agencije najmanje 2 sata prije predviđenog termina za prezentaciju u kongresnoj dvorani te pošalju putem maila na info@vizija-uciliste.com.
• Tehničko osoblje će testirati i provjeriti kompatibilnost prezentacija.

Upute za izradu prezentacija

Sažetak molimo poslati isključivo putem online obrasca na poveznici niže. Molimo da pratite upute za slanje sažetaka na internetskoj stranici korak po korak. Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja organizatoru kongresa.

Rok za slanje sažetka: 1.srpnja 2024. Rok za slanje obavijesti o prihvaćanju sažetaka: 15. kolovoza 2024. Slanje sažetka predstavlja dopuštenje za objavu.

• Sažetak molimo pisati na hrvatskom i engleskom jeziku.
• Sažetak se piše u prošlom vremenu.
• Naslov rada: Times New Roman 14, bold, centralni smještaj, dva reda iznad teksta.
• Podnaslov rada: Times New Roman 12, prvo slovo bold, centralni smještaj, ispod naslova bez proreda.
• Opseg sažetka: do 400 riječi

• Font za pisanje sažetka: Times New Roman 12,
• Naslov sažetka pisati velikim slovima: Times New Roman 14, bold
• Ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
• Prezime i inicijali imena autora i koautora bez titula
• Naziv institucije, grada i države autora i koautora
• E-mail adresa autora
• Tekst sažetka: ciljevi, materijali i metode, rezultati i zaključak

• Originalni sažeci neće biti lektorirani, za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
• Prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen
• Literatura: Times New Roman 10, 2 reda ispod, Vancouverski stil citiranja.

Upute za pisanje rada

• Naslov rada: Times New Roman 14, bold, centralni smještaj, dva reda iznad teksta.
• Podnaslov rada: Times New Roman 12, prvo slovo bold, centralni smještaj, ispod naslova bez proreda.
• Ime i prezime autora i koautora: Times New Roman 12, prvo slovo bold, redni broj autora u superskripciji, centralni smještaj, 1 red ispod.

• Afilijacija autora: Times New Roman 12, lijevo, 1 red ispod.
• Adresa za dopisivanje: E-mail adresa dopisnog autora, Times New Roman 12, lijevo, bez proreda.
• Popis autora: Times New Roman 12, lijevo, 1 red ispod.
• Tekst sažetka: Times New Roman 12, dva reda ispod, prvo slovo bold.

• Ključne riječi: Times New Roman 12, bold, italic, 1 red ispod.
• Tekst rada: Times New Roman 12, dva reda ispod, prvo slovo bold. Slijedi strukturu znanstvenog rada.
• Literatura: Times New Roman 10, 2 reda ispod, Vancouverski stil citiranja.

Upute za izradu e-postera

Rok za slanje e-postera: e-postere u navedenom obliku treba poslati najkasnije do 01. svibnja 2024. na e-mail adresu: info@vizija-uciliste.com

• E-postere molimo izraditi na hrvatskom ili engleskom jeziku.
• Oblik prezentacije je PDF dokument dimenzije 900 x 1600 piksela (okomiti format), veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.
• E-poster mora sadržavati samo jedan slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.

• Veličina fonta ne smije biti manja od 10 pt, a molim o da koristite fontove: Arial, Courier New, Calibri, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman).
• Pri vrhu postera treba navesti naslov, imena autora i koautora, mentora ili mentore, afilijaciju, specijalističko usmjerenje i adresu za dopisivanje
• U dnu postera treba pisati: 1.Kongres Inovativne Rehabilitacije, Medulin 2024.

• Poster treba slijediti strukturu znanstvenog rada.
• Fotografije trebaju biti jasne i oštre, a slike numerirane.
• U pisanju literature pridržavajte se Vancouverskog stila citiranja.
• Datoteku OBAVEZNO pohraniti pod prezimenom glavnog autora

Službeni predložak za prezentacije se ne koristi prilikom izrade postera, ali molimo Vas da u poster uključite logo Edukacijskog centra Učilista VIZIJA organizatora, koji možete skinuti s web stranice Učilista Vizija na ovom linku.

Upute za radionice/ Workshop

Trajanje: Radionica je dvosatna sesija na engleskom ili hrvatskom jeziku prije ili tijekom kongresa. Radionicu je moguće održati pojedinačno ili u grupi do 4 prijavljena sudionika.
Cilj: Radionica ima za cilj promovirati i unaprijediti mogućnosti za prijenos znanja, razvoj vještina i suradničko učenje u određenoj temi.

• Naziv radionice:
Osmislite zanimljiv i informativan naslov radionice koji će omogućiti jasno razumijevanje i sliku radionice. Pokušajte ga učiniti zanimljivim, privlačnim i opisnim.
• Prijedlog radionice (maksimalno 400 riječi) koji uključuje:
• Ciljevi učenja: prenijeti jasan smisao radionice i njezinih ciljeva te planirati prijenos znanja ili povećanje vještina sudionika konferencije. Recite im što će dobiti od pohađanja radionice.

• Opis sadržaja: Sadržaj radionice treba biti aktualan, potkrijepljen istraživanjem i u skladu s najboljim praksama. Sadržaj također treba postići ciljeve učenja.
• Nacrt radionice: Nacrt radionice treba sadržavati aktivnosti koje se provode na radionici. Ove aktivnosti mogu uključivati, ali nisu ograničene na grupnu raspravu, rad u parovima/malim grupama, igranje uloga, učenje temeljeno na problemu/slučaju i praktičnu nastavu. Potrebno je navesti vremensko trajanje svake aktivnosti, na primjer:

• Materijali: Također će biti navedena vrsta brošura ili drugih resursa koji će biti dati sudionicima tijekom radionice.
• Biografija voditelja(a) radionice:
• Ciljana publika i broj sudionika

Preuzmite predložak OVDJE za slanje. ICIR 2024 koristi sljedeću adresu e-pošte: info@vizija-uciliste.com za prijavu radionica. Prilikom predaje , stavite sljedeći tekst u zaglavlje svoje e-pošte WORKSHOP.